آیا در پارلمان کانادا “خائنانی” وجود دارند؟ مشعل جلو


CBC News داستان را دارد.
یک گزارش جدید، نمایندگان پارلمان را به کمک به دولت های خارجی برای مداخله در سیاست کانادا متهم می کند. رزماری بارتون ما را از مفاهیم راهنمایی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید