سیستم بانک مواد غذایی کانادا در آستانه فروپاشی است


CTV News داستان دارد.
اعداد جدید فقر نشان می دهد که سیستم بانک مواد غذایی کانادا ممکن است در آستانه فروپاشی باشد. هدر رایت جزئیات را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید